METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)

aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN,

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.

Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

©

 

Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

       die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle

       overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten

       die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze

       voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer.

       De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en

       opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene

       voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt

       door leden van de Koninklijke Metaalunie.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen

       enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de

       juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op

       levering af fabriek, "ex works", conform Incoterms 2000.

       De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer

       het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om

       zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te

       brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer

       de auteursrechten en alle rechten van industriële

       eigendom op de door hem gedane aanbiedingen,

       verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,

       (proef)modellen, programmatuur enz.

3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom

       van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever

       voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn

       gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande

       uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer

       niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.

      Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van

      deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze

      boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet

      worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als

       bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer

       gestelde termijn retourneren. Bij overtreding

       van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer

       een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete

       kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden

      gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen

       en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze

       geen directe betrekking hebben op de opdracht.

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens

       hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en

       voor de functionele geschiktheid van door of namens hem

       voorgeschreven materialen.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak

       van derden met betrekking tot het gebruik van door

       of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen,

       ontwerpen, materialen, monsters, modellen en

       dergelijke.

4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil

       gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening

        (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor

        schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer

       bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode

       gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren

       onder de omstandigheden die hem op dat moment

       bekend zijn.

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer

       over alle commerciële en technische details overeenstemming

       is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve,

       goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van

       opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is

       ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de

       uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die

           welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd

           en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer

           de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de

           tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden

           uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning

           van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze

           worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

       b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of

          uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de

          materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en

          om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in

          de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,

          zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de

          planning dit toelaat.

      c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door

         opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode

         verlengd met de duur van de opschorting. Als

         voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning

         van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de

         werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning

         dit toelaat.

     d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd

        en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane

        vertraging.

5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode

       geeft in geen geval recht op schadevergoeding,

       tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats af fabriek, "ex works", conform Incoterms

       2000; het risico van de zaak gaat over op het moment

       dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan

       opdrachtgever.

6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever

        en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer

        voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,

        transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever.

        Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van

       aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken,

       blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever

       tot het moment dat hij deze in het bezit heeft

       gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na

       het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer

       worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming

       van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is

       voltooid.

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld

        in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of

       de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd

       en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer

       maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde

       goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen

       op te schorten, als hij door omstandigheden die

       bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren

       en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd

       zijn verplichtingen na te komen.

8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te

       verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen,

       worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers

       en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of

       niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen,

       brand, verlies of diefstal van gereedschappen,

       het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades,

       stakingen of werkonderbrekingen en import- of

       handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als

       de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes

       maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop

       van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van

       de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden.

       Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding

       van de als gevolg van de ontbinding geleden of te

       lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,

       ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn

       om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

      a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-,

          metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-,

          herstel- of ander bouwkundig werk;

     b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of

         andere infrastructurele voorzieningen;

     c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan

         op of bij het werk aanwezige zaken;

    d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of

        afval;

    e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer-

         of minderwerk als:

    a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties

        of het bestek;

    b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden

         ongestoord en op het overeengekomen tijdstip

         kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden

         de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen,

         zoals:

         - gas, water en elektriciteit;

         - verwarming;

         - afsluitbare droge opslagruimte;

         - op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven

            voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder

         andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging,

         aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever

         en/of van derden, zoals gereedschappen en voor

         het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de

         plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een

         andere overeengekomen plaats.

11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven

         in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging

         in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat,

         zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever

         alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de

         planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is

         aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging

         voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

         a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

         b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.

             Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik

             dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

         c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft

             meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever

             niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar

             heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

         d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van

             kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen

             30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die

             ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht

         dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken

         aan opdrachtnemer.

12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer

         in de gelegenheid stellen het werk opnieuw

         op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw

         van toepassing.

12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken

         van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van

         het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde

         delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever

          lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is

          van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

          Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die

          schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel

          redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van

         de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk

         is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of

         daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding

         van de schade beperkt tot het bedrag dat door

         opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief

         BTW) in rekening is gebracht.

13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

         a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade

             en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst

             tegen deze schade te verzekeren;

         b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere

             verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van

             het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt

             gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid

             van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient

             zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

         c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid

             van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten

             van opdrachtnemer.

13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door

         of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge

         van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op

         verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking

         opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor

         diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

13.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken

         van derden wegens productenaansprakelijkheid als

         gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever

         aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit

         door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie

14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden

         na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen

         prestatie.

14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van

         werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde

         periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie

         en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de

         keuze daarvan.

         Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte

         materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen

         of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld

         of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten

         franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage

        en montage van deze delen en de eventueel gemaakte

        reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken

         van door opdrachtgever aangeleverd materiaal

         dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode

         in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.

         Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd,

        zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

        - de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever

          voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;

        - het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het

          materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;

       - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van

         de factuur.

14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een

         zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde

         periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde

         zaak.

         Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan

        moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden.

        Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

        - de zaak herstelt;

        - de zaak vervangt;

        - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van

          de factuur.

14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie

         en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer

         voor de in lid 1 genoemde periode in voor de

         deugdelijkheid van de installatie en/of montage.

         Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is

         uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel

         gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van

         opdrachtgever.

14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer

         dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen

         geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid

         heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie

         zal deze in de plaats treden van garantie op

         grond van dit artikel.

14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de

         gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen

         en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie

         nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer

         heeft voldaan.

14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg

              zijn van:

              - normale slijtage;

              - onoordeelkundig gebruik;

              - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

              - installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever

                of door derden.

           b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die

               niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken

               die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door

               of namens hem zijn aangeleverd;

           c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren

               van zaken van opdrachtgever.

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep

meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek

heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken

schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen,

blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever.

Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever

opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken

van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer

         of op een door opdrachtnemer aangewezen

         rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt

         plaats:

     a. bij balieverkoop contant;

     b. bij termijnbetaling:

         - 40% van de totale prijs bij opdracht;

         - 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal

         of als de levering van materiaal niet in de opdracht is

         begrepen na aanvang van de werkzaamheden;

         - 10% van de totale prijs bij oplevering;

     c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever

         verplicht op verzoek van opdrachtnemer een

         naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te

         verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde

         termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer

         heeft in dat geval het recht de overeenkomst

         te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer

         te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake

         is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke

         schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar

         als:

     a. een betalingstermijn is overschreden;

     b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling

         aanvraagt;

     c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever

         wordt gelegd;

     d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

     e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te

         worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering,

         onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de

          overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct

          rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt

          12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze

          hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van

         de maand gezien als een volle maand.

17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de

         overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan

         opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd

         met een minimum van € 75,=.

         De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

         over de eerste € 3.000,= 15%

         over het meerdere tot € 6.000,= 10%

         over het meerdere tot € 15.000,= 8%

         over het meerdere tot € 60.000,= 5%

         over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%

         Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger

         zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de

         werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het

         gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband

         met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde

         zaken zolang opdrachtgever:

     a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van

         zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige

         overeenkomsten;

     b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit

         zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

     c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van

         bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,

         rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud

         rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening

         niet bezwaren.

18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft

         ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever

         staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden

         waar deze zaken zich bevinden.

18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud

         omdat de geleverde zaken zijn vermengd,

         vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht

         de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te

         verpanden.

Artikel 19: Beëindiging

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er

sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer

hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds

goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval

recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden

verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,

         evenmin als enige andere internationale regeling waarvan

         uitsluiting is toegestaan.

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is

         in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis

         van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

        Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken

        en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting

         zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

 

             met de werkelijkheid;

    c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt

        afgeweken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de

         prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het

         meerwerk wordt verricht.

         Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van

         de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het

         sluiten van de overeenkomst.

10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk

         overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10%

         van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening

         brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het

         gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.


Webshop
© 2021 Baygin Internet Solutions